Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського: історія і сучасність (1957—2007)

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського: історія і сучасність (1957—2007)
Обкладинка книги
Обкладинка книги
Творчий колектив
Редакційна група: Леонід Ковальчук та ин. (див. у статті)
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль
Видавництво: друкарня ТДМУ
Мова: українська
Тема/Жанр: історично-довідкова
Друк: підписано до друку: 10.05.2007
друк:2007
Технічні відомости
Наклад: 1000
Сторінки: 320
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: ум. др. арк. 37,20; обл.-вид. арк. 49,92
ISBN: 978-966-673-102-2

«Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського: історія і сучасність (1957—2007)» — книга про Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Відомости

Авторський колектив

Професор Михайло Андрейчин, професор. Володимир Бігуняк, професор Ярослав Боднар, професор Костянтин Волков, доцентка Наталія Волкова, cтарша викладачка Неоніла Голка, професор Олександр Голяченко, професор Ярослав Гонський, професор Володимир Гощинський, професор Тарас Грошовий, професор Анатолій Завальнюк, доцент Михайло Закалюжний, професор Сергій Климнюк, професор Іван Кліщ, професор Леонід Ковальчук, доцент Георгій Конопелько, доцент Борис Локай, професор Ігор Мисула, асистент Анатолій Паламарчук, професорка Надія Пасєчко, доцент Костянтин Пашко, доцент Василь Пришляк, професор Борис Рудик, доцент Петро Сельський, професор Іван Ситник, професор Євген Стародуб, доцент Михайло Творко, професор Василь Файфура, професор Степан Черкашин.

Рецензент: заслужений працівник вищої школи України, доктор медичних наук, професор Микола Скакун.

Редакційна колегія

 • Леонід Ковальчук — доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського;
 • Василь Марценюк — доктор технічних наук, професор, перший проректор;
 • Ігор Мисула — доктор медичних наук, професор, проректор з навчальної роботи;
 • Ігор Господарський — кандидат медичних наук, доцент, проректор з наукової роботи;
 • Олександр Яшан — доктор медичних наук, професор, проректор з лікувальної роботи;
 • Олег Слабий — кандидат медичних наук, доцент, проректор з навчально-виховного процесу та соціяльних питань;
 • Аркадій Шульгай — кандидат медичних наук, доцент, голова профкому університету;
 • Дарія Богун — заступниця ректора з видавничої роботи.

Технічні дані

Відповідальний за випуск — Анатолій Паламарчук.

Літературне редагування і коректура — Віта Ситар.

Технічна редакторка — Світлана Демчишин.

Комп’ютерна верстка — Наталя Нижегородова.

Оформлення обкладинки — Павло Кушик.

Підписано до друку 10 травня 2007. Формат 60ґ84/8. Гарнітура JournalSans.

Друк офсетний. Умовний друкарських аркушів 37,20. Обліково-видавничих аркушів 49,92. Наклад 1000 примірників.

Анотація

Видання присвячене 50-річчю заснування Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Воно містить біографічні відомости про людей, які в різні роки очолювали заклад, і тих, хто продовжує керувати ним, про знаних фахівців, які творили і творять історію вишу, про клінічні й теоретичні катедри і курси, які реорганізовувались упродовж усього періоду існування закладу, а також про діяльність університету в умовах незалежности України.

Книга розрахована на лікарів різних спеціяльностей, студентів-медиків і всіх, хто цікавиться історією університету.

Зміст

 • Передмова
 • Документи історії
 • Його ім'я носить університет
  • Іван Якович Горбачевський
 • На чолі ВУЗу
  • Петро Омелянович Огій
  • Іван Ілліч Гетьман
  • Іван Семенович Сміян
  • Леонід Якимович Ковальчук
 • Заснування і становлення інституту (1957—1963)
  • Організаційний період
  • Шість перших років
 • Роки зростання (1963—1991)
  • Розвиток матеріальної бази
  • Навчально-методична робота
  • Наукова діяльність
  • Лікувально-профілактична робота
  • Підвищення кваліфікації лікарів
  • Виховна і громадська робота
 • В умовах незалежності України (1991—2007)
  • Організація навчально-виховного процесу
  • Наукові здобутки і їх упровадження в практику
  • Консультативна і лікувальна робота клінічних кафедр
  • Удосконалення післядипломної освіти
  • Міжнародні зв'язки і навчання іноземних студентів
 • Фармацевтична освіта
 • Підготовка стоматологів
 • Випускники університету в практичній медицині та науці
 • Нариси про становлення та розвиток кафедр університету
  • Медичний факультет
   • Інститут морфології
    • Кафедра анатомії людини
    • Кафедра гістології та ембріології
    • Кафедра патологічної анатомії із секційним курсом та судовою медициною
   • Інститут медико-біологічних проблем
    • Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
    • Кафедра нормальної фізіології
    • Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я з медичною статистикою та історією медицини
   • Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна
    • Кафедра фармакології з клінічними фармакологією і фармацією та фармакотерапією
    • Кафедра медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики
    • Кафедра загальної гігієни та екології
   • Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів
    • Кафедра патологічної фізіології
    • Кафедра медицини катастроф і військової медицини
  • Клінічні кафедри
   • Кафедра акушерства та гінекології
   • Кафедра внутрішньої медицини з клінічною імунологією та алергологією
   • Кафедра загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією, травматологією та ?ортопедією
   • Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
   • Кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини
   • Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
   • Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
   • Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
   • Кафедра педіатрії з дитячою хірургією
   • Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фтизіатрії
   • Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
   • Кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою
   • Кафедра хірургії з урологією та анестезіологією
  • Фармацевтичний факультет
   • Кафедра фармацевтичних дисциплін
   • Кафедра фармацевтичної хімії
   • Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
  • Стоматологічний факультет
   • Кафедра пропедевтики стоматологічних дисциплін
   • Кафедра терапевтичної та дитячої стоматології
   • Кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології
  • Факультет іноземних студентів
  • Навчально-науковий інститут медсестринства
   • Кафедра загального догляду за хворими
   • Кафедра інформатики, іноземних мов та суспільних наук
  • Підготовче відділення
  • Факультет післядипломної освіти
   • Кафедра акушерства та гінекології
   • Кафедра педіатрії
   • Кафедра терапії і сімейної медицини
   • Кафедра хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями і хірургічними дисциплінами
   • Кафедра медичної діагностики і невідкладних станів
 • Післямова

Джерело

Зауваги

* * * ••• Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (ТНМУ) •••
Ректори Петро Огiй (1957—1972)Іван Гетьман (1972—1981)Іван Смiян (1981—1997)Леонід Ковальчук (1997—2014)Михайло Корда (від 2015)
Факультети МедичнийСтоматологічнийФармацевтичнийІноземних студентівПіслядипломної освіти
ННІ МорфологіїМедико-біологічних проблемФармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. СкакунаМоделювання та аналізу патологічних процесівМедсестринства
Катедри Катедри ТНМУ (див. окремо)
Підрозділи Головна організація метрологічної служби МОЗ УкраїниЦентр симуляційного навчанняБібліотекаНОК «Червона калина»
Музеї Музей історії ТНМУМузей анатоміїМузей Леоніда Якимовича КовальчукаМузей-садиба Івана Горбачевського
Пам'ятки і пам'ятники Пам'ятки архітектури: АдмінкорпусМорфологічний корпусФармацевтичний корпус
Пам'ятка історії: Пам'ятне місце, де нацисти розстріляли євреїв
Пам'ятники: Пам'ятник Іванові Горбачевському
Природно-заповідний фонд: Галицький ботанічний сад лікарських рослинБотанічний сад «Червона калина»
Видавнича діяльність Видавництво: «Укрмедкнига»
Газети: «Медична академія»«Університетська лікарня»
Наукові журнали: «International Journal of Medicine and Medical Research»«Медична інформатика та інженерія»«Медична освіта»«Шпитальна хірургія»«Медична та клінічна хімія»«Вісник наукових досліджень»«Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України»«Фармацевтичний часопис»«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»«Інфекційні хвороби»«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»«Клінічна стоматологія»«Медсестринство»
Студентські видання: «Unitime»«The Мед Voice»
Инше Асоціяція випускників«Ліра Гіппократа»
Окремо див. ТНЕУТНПУТНТУ