Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Університет
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
ТНМУ-герб.jpg
Герб ТНМУ
Адмінкорпус ТНМУ
Адмінкорпус ТНМУ
Абревіятура: ТНМУ
Инші назви: повна назва: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України; колишні: Тернопільський медичний інститут, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського; англ.: Ternopil National Medical University
Девіз: лат. Cogitare et bonum facěre
Мислити — і творити добро
Приналежність: МОЗ України
Розташування: м. Тернопіль, Україна
Заснування: 12 квітня 1957
Акредитація: IV
Підрозділи: 5 факультетів, 5 ННІ, підготовче відділення, 57 катедр
Очільник: Михайло Корда
Викладачі: 661
Науковці: 98 професорів, 109 докторів наук, 491 кандидат наук
Студенти: 6085; понад 2000 іноземних з 68 країн світу
Відзнаки: Сертифікат і гравертон міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Медаль Національної академії медичних наук України, Грамота Верховної Ради України та инші
Контакти: Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001; тел. 0352 52-44-92, факс 52-41-83, e-mail university(равлик)tdmu.edu.ua; сайт

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України — вищий навчальний заклад у м. Тернополі.

Історія

Тернопiльський медичний iнститут заснований за постановою тодiшнього уряду УРСР вiд 12 квiтня 1957 року. Першим директором медичного iнституту став Петро Огiй, а проректором — Арсен Мартинюк. Рiшенням обласної ради для потреб вишу видiлено два навчальнi корпуси та два гуртожитки. Клiнiчною базою стала мiська лiкарня, яка одночасно виконувала функцiї обласної. Водночас розпочалося будiвництво морфологiчного корпусу, обласної лiкарнi та ще одного гуртожитку. В iнститутi на той час працювало 66 викладачiв 19 катедр, серед яких — 1 доктор наук i 17 кандидатiв наук. Науковцями інституту стали, зокрема, Костянтин Кованов, Ростислав-Юрій Коморовський, Анатолій Локай, Іван Ситник, Микола Скакун. Серед засновникiв був i майбутній академiк Євген Гончарук. На трьох курсах навчалося 624 студенти: на I курс зарахували 210, на II — 120, на III — 224 студенти, добровiльно переведених з медичних iнститутiв України, Росiї та инших республiк тодiшнього СРСР.

1959 року вiдбувся перший науковий форум на базi iнституту — виїзна конференцiя Українського товариства патофiзiологiв. У жовтнi наступного року проведено VII пленум Наукового товариства хiрургiв України. Інститут запрацював як педагогiчний, науковий, лiкувальний, культурно-освiтнiй осередок областi.

У 1960—1961 роках введено в дiю морфологiчний корпус, завершено будiвництво основної клiнiчної бази iнституту — обласної лiкарнi, введено в дiю обласну полiклiнiку. В iнститутi вже навчалося 1360 студентiв, функцiонувало 30 катедр, на яких працювало 148 викладачiв — 7 докторiв i 66 кандидатiв наук. У червнi 1961 року вiдбувся перший випуск 203 лiкарiв, 8 осiб з яких отримали ступiнь доктора, а 19 — кандидата медичних наук.

За першi 10 рокiв iснування iнституту побудовано 2 гуртожитки, вiварiй з лабораторiями. На базі інституту проводилися рiзнопрофiльні республiканські конференцiї. 1969 року вiдкрито пiдготовче вiддiлення, яке функцiонувало до 1992-го і відновлене в 1997-му для іноземних громадян. Для оздоровлення студентiв i викладачiв 1972 в с. Більче-Золотому в околиці Борщева побудовано спортивно-оздоровчий табiр «Берiзкa». 1971 завершено будiвництво спортивного корпусу, 1989 — вiдкрито профiлакторiй. Від 1979 в iнститутi, крiм дiючого лiкувального, вiдкривається факультет пiслядипломної пiдготовки лiкарiв. Вiдкрито навчальнi музеї: катедри бiологiї, катедри анатомiї людини (вважається одним з найкращих анатомiчних музеїв в Українi). 1982 року почав дiяти музей iсторiї iнституту. До 25-рiччя інституту відкрилися новi гуртожитки на 1000 мiсць. В iнститутi на цей час навчалося понад 2500 студентiв, лiкарiв-курсантiв та iнтернiв. На 36 катедрах працювало 310 викладачiв, серед яких — 27 докторiв та 207 кандидатiв наук. Третину викладачiв iнституту становили його випускники. 1989 року відкрито Центральну науково-дослiдну лабораторiю.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1992 року iнституту присвоєно iм'я Iвана Горбачевського. У 1994-му iнститут акредитований за IV (найвищим) рiвнем. Отримано лiцензiю на прийом 400 студентiв на медичний факультет. 1995 — вiдкрито медсестринський факультет, створено навчальний комплекс — медичний iнститут-лiцей (нинi Галицький коледж) м. Тернополя. 30 сiчня 1997 року Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України iнститут отримав статус медичної академiї. Від 1997 року при академiї функцiонує спецiялiзована рада із захисту дисертацiй зі спецiальностей «Хiрургiя», «Нормальна анатомiя» (медичнi й бiологiчнi науки) та «Патологiчна фiзiологiя», від 2004 — «Педiатрiя, акушерство і гiнекологiя». 1999 року академiя успiшно пройшла переатестацiю на пiдтвердження IV рiвня акредитацiї. 2000-го вперше проведено прийом на фармацевтичний факультет, який розпочав пiдготовку провiзорiв, а від 2001 — клiнiчних провiзорів та провізорів-косметологів. Медсестринський факультет реорганiзовано у факультет бакалаврату i молодших спецiялiстiв медицини, 2003 — реорганiзовано в медичний коледж. Від 1997 року на всiх курсах, а також у клiнiчнiй ординатурi, розпочалось навчання iноземних громадян, з цього ж року вони навчаються на пiдготовчому вiддiленнi.

2001 придбана нова спортивно-оздоровча база «Червона калина» в Теребовлянському районі.

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльности у 2000 році академія посіла третє місце серед вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року на основі наказу МОЗ України від 2 грудня 2004 року академію реорганізовано в Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

В оновленій бібліотеці

За останні 15 років кардинально зміцнена матеріяльно-технічна база вишу: комп'ютеризовано всі катедри, бібліотеку з 4 читальними залами і філіялами на всіх клінічних катедрах та в навчально-наукових інститутах, організовано комп'ютерний центр, 39 комп'ютерних класів. Створено видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним комплексом. Університет є співзасновником і видавцем 12 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані МОН України; випускаються обласні газети «Медична академія» та «Університетська лікарня». Створено лікувально-діягностичний центр із стоматологічною поліклінікою, у складі якого відкрито сучасний Центр дентальної імплантації — третій після Києва і Львова, перший в Україні, створений на базі навчального закладу.

У 2010—2011 роках реконструйовано, оснащено і відкрито п'ять університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в селах области. Крім цього, в одному із сіл започатковано ще один пілотний проєкт — створення навчально-практичного центру з догляду за людьми похилого віку, спираючись на досвід, отриманий під час стажування викладачів університету в Нідерландах.

2014 року з ініціятиви керівництва вишу на базі Тернопільської загальноосвітньої школи № 15 створено медичний ліцей, з яким університет плідно співпрацює.

2015 року університет став членом Европейської асоціяції університетів (EUA), а 2016 увійшов до Балтійської університетської програми (BUP)[1][2].

2016 року в 4 корпусі університетської бібліотеки завершено капітальний ремонт з реконструкцією. У нових приміщеннях бібліотеки зосереджено увесь книжковий фонд, умебльовано читальні зали та насичено їх різноплановою технікою[3][4].

Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання

27 вересня 2016 року відкрито Центр симуляційного навчання — один з найважливіших кроків із впровадження у навчальний процес передових світових технологій, що мають на меті здобуття студентами практичного досвіду лікувальної справи. Це відділення є базою для вишколу правоохоронних органів, силових структур, волонтерського корпусу та инших державних та приватних організацій та підрозділів[5].

5 квітня 2017 року відкрито стоматологійний відділ університетської клініки, де тернополянам та жителям области безкоштовно надають послуги діягностики, здійснюються профілактичні огляди та санація ротової порожнини, а також профілактична гігієна порожнини рота. Крім того кваліфіковані фахівці займаються прицільним рентгенологічним та ортопантомографічним дослідженням щелепнолицевої ділянки, лікуванням карієсу, хвороб пародонта, захворювань слизової оболонки, а також операціями з видалення зубів та протезуванням[6].

2017 року відкрито оновлену навчальну аптеку[7].

17 квітня 2019 року Указом Президента України університетові присвоєно статус національного[8].

Структура університету

Факультети, ННІ, инші

Факультети: медичний, фармацевтичний, стоматологічний, іноземних студентів, післядипломної освіти.

Навчально-наукові інститути: морфології, медико-біологічних проблем, фармакології, гігієни та медичної біохімії ім. М. П. Скакуна, моделювання та аналізу патологічних процесів, медсестринства.

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД) створені відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» в таких населених пунктах: Зарубинці (Збаразький район), Гнилиці (Підволочиський район), Великий Говилів (Теребовлянський район), Увисла (Гусятинський район), Кокошинці (Гусятинський район) Тернопільської області[9].

Катедри

В університеті діє 57 катедр.

Медичний факультет:

Інститут морфології
Інститут медико-біологічних проблем
Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна
Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів
Клінічні катедри

Фармацевтичний факультет:

Стоматологічний факультет:

Факультет післядипломної освіти:

Факультет іноземних студентів:

Динаміка росту кількості іноземних студентів у ТДМУ в 1999—2016 роках

Видавництво «Укрмедкнига»

Докладніше: Укрмедкнига
Колектив видавництва (липень 2016-го)

Видавництво «Укрмедкнига» засноване 1997 роre з власним поліграфічним комплексом, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України і найбільшим нині спеціzлізованим медичним видавництвом в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в перекладі з української. Видавництво забезпечило україномовними підручниками та посібниками заклади вищої освіти України ІІІ—ІV рівнів акредитації на 60 %, а І—ІІ рівнів акредитації — на 80 %. За час існування видавництва видано більше 150 підручників (у т. ч. 8 англомовних), 230 навчальних посібників (12 англомовних), 65 наукових монографій, 100 збірників матеріялів наукових конференцій.

Університет є співзасновником і видавцем 12 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані МОН України; випускаються обласні газети «Медична академія» та «Університетська лікарня».

Навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина»

Басейн

У навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм щорічно оздоровлюються 20 % студентів. У «Червоній калині» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу катедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки, де щорічно відбуваються всеукраїнські тренінги і навчання; зокрема, в травні 2006 року — спільні навчання з НАТО за участю офіцерів з Німеччини, Данії та Польщі. Крім цього, в навчально-оздоровчому комплексі розташовано ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету, а також підсобне господарство, яке забезпечує віварій піддослідними тваринами та продуктами.

Віварій

Віварій є важливим майданчиком вишу, основним завданням якого є організація, розведення та утримання лабораторних тварин, з якими тут виконуються досліди, лапароскопічні та хірургічні операції. Для кращої ефективності дослідження віварій здійснює виробництво лабораторних мишей, щурів, мурчаків та в'єтнамських свиней і забезпечує наукові дослідження катедр та центральної науково-дослідної лабораторії[10].

Садиба-музей родини І. Я. Горбачевського

У с. Зарубинцях Збаразького району діє садиба-музей родини І. Я. Горбачевського.

Кадровий склад

Ректор Михайло Корда
Декани факультетів, серпень 2016

Серед понад 660 науково-педагогічних працівників ТНМУ дві третини — його випускники. На 57 катедрах працюють 98 професорів, 109 докторів і 491 кандидат наук, у т. ч. 2 члени-кореспонденти та 1 академік НАМН України, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужені працівники освіти, 2 лавреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 Заслужені винахідники, 3 Заслужені лікарі України.

Ректори

Адміністрація

Вчена рада

У складі Вченої ради університету — 59 осіб (56 представників професорсько-викладацького складу та трудового колективу і 3 представники студентства[11].

Почесні професори

Почесними професорами вишу є ряд вітчизняних та зарубіжних учених.

Навчально-методична робота

Упродовж 60-ти років досвіду та на основі найкращих традицій европейських та американських медичних навчальних закладів в університеті успішно функціонує Европейська кредитно-трансферна накопичувальна (ECTS) у поєднанні з методикою «єдиного дня» та «стрічковою системою».

У 2015—2016 роках, за Законом України «Про вищу освіту», навчальний процес в університеті переформатовано з кредитно-модульної системи на Европейську трансферно-накопичувальну систему (ЕКТС)[12][13].

2016 року університет розпочав підготовку фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Медсестринство»; за другим (магістерським рівнем) зі спеціальностей «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» та «Медсестринство»; за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальностей «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» та «Біологія»[14][15].

З метою покращення підготовки майбутніх лікарів вченою радою прийнято рішення щодо доповнення матеріялів підготовки до практичних занять даними клінічних протоколів та стандартів діягностики та лікування. Підсумковий семестровий контроль у вигляді заліку, диференційованого заліку та іспиту має в університеті свої особливості так, зокрема іспит складається з двох частин — усної та тестової частини. Усна частина складається на катедрі, а тестова частина іспиту та диференційований залік складають у спеціяльно створеному навчально-науковому відділі незалежного тестування знань студентів, який є аналогом сучасної европейської системи (Віденський медичний університет) і докорінно відрізняється від прийнятої в инших українських університетах.

У навчальному процесі успішно застосовуються онлайн-технології, активно використовується СДО «Moodle», де катедри університету розміщають робочі програми та методичні матеріяли для підготовки до лекцій та практичних (семінарських) занять, иншу навчально-методичну документацію. Для оптимізації роботи підрозділів університету запроваджено автоматизовану систему управління (АСУ).

З метою покращення якості управління освітнім процесом в університеті запроваджено міжнародні стандарти ISO 9001:2015. На катедрах визначені відповідальні особи, які пройшли відповідну теоретичну підготовку. Документацію уніфіковано до того ж міжнародного стандарту.

Важливе значення у якісній підготовці лікарів займає практична підготовка, для чого у виші функціонує Центр симуляційного навчання, який розташовано в навчальному корпусі № 9. Навчальним відділом складено розклад проведення катедрами занять у центрі. Крім практичних занять студентів, центр використовується для відпрацювання практичних навичок лікарями-інтернами. Структурованість навчальних аудиторій дозволяє відпрацьовувати на фантомах практичну частину більшості навичок, передбачених стандартом підготовки лікарів. Симуляційний центр став основною базою для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) та навчання парамедиків. Для проведення навчання та покращення практичної підготовки студентів стоматологічного факультету введено в дію два навчально-практичні центри, які оснащені сучасними стоматологічними манекенами.

В університеті діє центральний навчально-методичний кабінет, основними завданнями якого є організація освітньої роботи в університеті, розробка нових форм навчально-методичної документації, організація та проведення (спільно з відділом внутрішнього забезпечення вищої освіти) курсів підвищення педагогічної кваліфікації та стажування для науково-педагогічних та педагогічних працівників університету.

Навчально-методична робота в університеті проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, спрямована на безперервне навчання майбутніх фахівців медичної галузі та проведення безперервного навчання науково-педагогічних, педагогічних працівників університету.

Навчання іноземних громадян

В університеті навчаються понад 6085 студентів, серед них близько 2000 іноземних громадян з 68 країн світу[16], понад 90 % яких навчаються англійською мовою, викладання якою ведеться з 1998 року. Понад 50 % викладачів університету отримали сертифікати на право викладання студентам англійською мовою. Проводиться підготовка до навчання франкомовних студентів.

Наукова діяльність

В університеті розробляються 28 наукових тем, якi підпорядковані виконанню пріоритетних завдань для системи охорони здоров'я Тернополя та області, медичної науки, за такими основними напрямками: хірургічного лікування захворювань стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; інфекційних захворювань та епідеміології; серцево-судинної патології; захворювань травної системи; захворювань кістково-м'язової системи.

Наукові дослідження спрямовані на створення вдосконалення та застосування нових перспективних медичних технологiй, якi відповідають критеріям світової новизни: моделювання патологічних процесiв і розробка принципiв експериментальної терапії та профілактики; розробка, промислове виробництво й оптимізація застосування в медичній практиці кріоконсервованих ксенодермотрансплантатів; розробка біотехнології виготовлення та клінічного застосування пробіотиків i специфічних імуноглобулінів; впровадження у клінічну практику технології малоінвазивної ендоскопічної хірургії; розробка способів i технічних засобів оптимізації впливу енергії оптичного випромінювання на організм людини, в тому числі шляхом застосування фотооксигенованих рiдин для ентеральної i трансфузійної терапії; створення нових видiв сорбентiв медичного призначення i впровадження їх у широку медичну практику; наукове обґрунтування шляхiв реформування системи медичної допомоги населенню з метою забезпечення її ефективного функціонування в ринкових умовах.

Наукові школи

В університеті сформовані та розвиваються наукові школи: хірургів (професор Ігор Дзюбановський, член-кореспондент НАМН України, професор Леонід Ковальчук), професор Ігор Венгер, інфекціоністів (академік НАМН України, професор Михайло Андрейчин), терапевтів (професор Микола Швед, професор Борис Рудик, професор Євген Стародуб), професор Світлана Сміян, професор Мар'ян Гребеник, педіатрів (член-кореспондент НАМН України професор Іван Сміян, професор Ольга Федорців, професор Наталія Банадига), професор Галина Павлишин, фармакологів (професор Микола Скакун, професор Катерина Посохова), морфологів (професор Костянтин Волков, професор Ярослав Федонюк, професор Михайло Гнатюк), професор Ярослав Боднар, професор Ілля Герасимюк, патофізіологів (професор Василь Файфура, професор Юрій Бондаренко, професор Марія Хара), професор Арсен Гудима, біохіміків професор Михайло Корда, професор Ярослав Гонський, фізіологів професор Степан Вадзюк, професор Костянтин Кованов.

Винахідницька діяльність

За останні 10 років науковці вишу отримали більше 600 патентів на винаходи. Розроблені в університеті нові методи лікування опіків відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки; 2 науковці стали заслуженими винахідниками України. Захищено більше 60 докторських і 280 кандидатських дисертацій. При університеті працюють дві спеціялізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціяльностей. Щороку на базі конгрес-центру проводиться до 30 всеукраїнських і з міжнародною участю наукових форумів.

Зокрема, 2013 року працівники катедри інфекційних хвороб з епідеміологією отримали академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць, зокрема член-кореспондент НАМНУ, професор Михайло Андрейчин, професор Василь Копча, професор Наталія Васильєва та доцент Олег Івахів. У 2014—2015 роках професор Ольга Федорців координувала від України програми BUPAS і POLBUCAN (спільні епідеміологічні та екопатологічні дослідження стану здоров'я дітей, хворих на бронхіяльну астму та алергійні захворювання). 2014 року Галина Фальфушинська була задіяна в україно-австрійському проєкті (дослідження молюсків) та україно-американській науково-дослідній роботі за підтримки Фонду цивільних досліджень США та Міністерства освіти і науки України щодо вивчення маркерів забруднення води ксенобіотиками. 2016 року професор Оксана Боярчук здобула ґрант на реалізацію проєкту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з діагностикою первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області». Сьогодні здійснюються спільні проєкти з Вищою школою імені Папи Римського Іоанна Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща).[17][18]

Наукові лабораторії

Дослідження даних електронного мікроскопа на катедрі гістології та ембріології

Наукові дослідження проводяться в п'яти наукових лабораторіях, які пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтва про державну атестацію.

У листопаді 2009 року на базі модернізованої наукової лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції відкрито вірусологічну лабораторію університету для дослідження вірусних матеріялів з метою ідентифікації грипу типу А (Н1N1). Лабораторія виконує дослідження зразків, взятих у хворих спеціялістами-вірусологами обласної та міської санепідемстанцій, обслуговуючи, таким чином, потерпілих від грипу та ГРВІ міста й області.

Лабораторія клініко-експериментальних досліджень

2017 року в університеті створено лабораторію клініко-експериментальних досліджень. Основним призначенням лабораторії є культивування клітин для їх використання з метою корекції різних патологічних станів у системі «in vitro». Лабораторія виконує дослідження щодо вивчення проблеми бореліозу та инших інфекційних хвороб, що передаються через укуси кліщів. Зокрема, проводиться ідентифікація та ПЛР-дослідження кліщів на предмет їх зараження збудниками бореліозу, анаплазмозу, ерліхіозу. Також проводиться імуноферментне дослідження сироватки крові людей, які зазнали укусів кліща, на наявність антитіл до цих збудників[19][20].

Підрозділи лабораторії:

 • відділ клітинних культур, який оснащений найсучаснішими приладами — СО2-інкубатором ICO 150, інвертованим мікроскопом Delta Optical NIB 100, ламінарною шафою;
 • відділ полімеразно-ланцюгової реакції, яка оснащена сучасним ампліфікатором «Rotor Gene 6000», який працює в режимі Real-time PCR, що забезпечує одночасний процес ампліфікації і гібридизаційно-флуоресцентної детекції в режимі реального часу, автоматичну реєстрацію та інтерпретацію отриманих результатів, також є ампліфікатор «Perkin Elmer-2400», який дозволяє ампліфікувати ДНК з подальшою детекцією методом електрофорезу;
 • також є напівавтоматичний біохімічний аналізатор Master T, спектрофотометр Lambda 25 Perkin Elmer та СФ-120, а також — рН-метр MP511 LAB-Intech, автоматичний гомогенізатор Silent Crusher S, сучасна лабораторна центрифуга з охолодженням Biosan LMC-4200R та инші апарати.

Лікувально-профілактична робота

Професор Петро Гудак оглядає пацієнта в університетській лікарні

Поглибилася співпраця працівників клінічних катедр з практичними лікарями медичних закладів міста, які є клінічними базами цих катедр. Участь висококваліфікованих професорів, доцентів та асистентів у лікувальному процесі підвищує рівень показників надання допомоги населенню міста й області. На коопераційних засадах, відповідно до Договору, в якому обумовлюються всі аспекти співпраці, на базі обласної клінічної лікарні з 1 січня 2010 року створена університетська лікарня.

Міжнародна діяльність

ТНМУ підтримує та заохочує ідею розвитку міжнародного партнерства з метою інтеграції в мiжнародну академiчну спiльноту, що дає можливість для реалізації та участі представників університету в міжнародних програмах, фахових стажуваннях викладачів на навчально-клінічних базах університетів-партнерів, проведення спільних наукових форумів, а також здійснення академічних обмінів викладачами та студентами. Цією роботою опікується відділ міжнародних зв'язків університету (керівник відділу — доцент Наталія Лісничук), головною метою діяльності якого є організація міжнародного співробітництва університету з закордонними вишами, науковими закладами, медичними асоціяціями, провідними фахівцями[21].

Відповідно до угоди про співробітництво з університетом Південної Кароліни Апстейт ТНМУ створив умови для навчання в інституті медсестринства американських громадян; вперше серед медичних навчальних закладів запроваджено дистанційне навчання за спеціяльністю «медсестра-бакалавр».

Закордонні партнери

Упродовж останніх років університет значно розширив свою міжнародну діяльність. Налагоджена співпраця з 69 іноземними вищими медичними навчальними закладами та закладами охорони здоров'я з понад 20 країн світу[22]:

Польща:

 • Інститут туберкульозу та хвороб легенів у Варшаві (Варшава,),
 • Вроцлавський медичний університет (Вроцлав),
 • Вища школа безпеки (Познань),
 • Суленцинський повіт,
 • Поморська академія (Слупськ),
 • Сілезький університет (Катовіце),
 • Люблінський медичний університет (Люблін),
 • Вища школа імені Папи Римського Іоанна Павла ІІ (Біла Підляська),
 • Воєводський спеціалізований шпиталь (Біла Підляська),
 • Святокшиська вища школа (Кельце),
 • Університет у Бєльсько-Білій (Бєльсько-Біла),
 • Фундація «Чотири пори року» (Ряшів),
 • Вища школа наук про здоров'я Collegium Masoviense (Жирардув),
 • Фундація допомоги дітям (Живець),
 • Вища школа стратегічного планування в Домброві Гурнічі (Домброва Гурніча),
 • Ряшівський університет (Ряшів),
 • Військовий інститут гігієни та епідеміології (Варшава),
 • Вроцлавський університет науки і технології (Вроцлав),
 • NU-MED GRUPA S.A. (Ельблонґ),
 • Ельблонгський Гуманітарно-Економічний Університет (Ельблонґ).

Инші країни Европи:

 • Карлів університет, Перший медичний факультет (Прага, Чехія),
 • Словацький медичний університет (Братислава, Словаччина),
 • Віденський медичний університет (Відень, Австрія),
 • Health Center of Excellence (Приштина, Республіка Косово),
 • Тбіліський державний медичний університет (Тбілісі, Грузія),
 • Університет Південної Богемії (Чеське Будейовіце, Чехія)
 • Уппсальський університет (Уппсала, Швеція),
 • Університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція),
 • Університет Арістотеля в Салоніках (Салоніки, Греція),
 • Держаний університет медицини і фармації імені Н. Тестеміцану (Кишинів, Республіка Молдова),
 • Науково-Дослідний центр Гельмгольц-Центр Дрезден-Россендорф (Дрезден, Німеччина),
 • Університет Мішкольца (Мішкольц, Угорщина),
 • Білоруська медична академія післядипломної освіти (Мінськ, Республіка Білорусь),
 • Гомельський державний медичний університет (Гомель, Республіка Білорусь),
 • Інститут радіології національної академії наук Білорусі (Гомель, Республіка Білорусь).

США та Канада:

 • Університет Мюррея (Кентуккі, США),
 • Університет Південної Кароліни Апстейт (Спартанбург, США),
 • Біомедичний інститут університету Клемсона (Клемсон, США),
 • Global Professional Consulting, Inc. (Нью-Йорк, США),
 • Corbia International (Грінвіль, США),
 • Міжнародний центр з питань освіти та підготовки в сфері охорони здоров'я Департаменту глобального здоров'я (I-TECH) Університету штату Вашингтон (UW) (Вашингтон, США),
 • Університет імені Гранта МакЮена (Едмонтон, Канада).

Країни Азії:

 • Російський національний дослідницький медичний університет імені М. І. Пирогова (Москва, Росія),
 • Московський державний медико-стоматологічний університет (Москва, Росія),
 • Кіровський державний медичний університет (Кіров, Росія),
 • Федеральний науково-дослідний інститут епідеміології імені почесного академіка Н. Ф. Гамалії (Москва, Росія),
 • Новосибірський державний медичний університет|Новосибірський державний медичний університет (Новосибірськ, Росія),
 • Сибірське відділення Російська академія медичних наук (Новосибірськ, Росія),
 • Університет Ондокуш Майїс (Самсун, Туреччина),
 • Таджицький державний медичний університет імені Абу Алі ібн Сіни (Душанбе, Таджикистан),
 • Медичний університет (Астана, Казахстан),
 • Казахська академія спорту та туризму (Алмати, Казахстан),
 • Західно-Казахстанський державний медичний університет імені Марата Оспанова (Актобе, Казахстан),
 • Самаркандський державний медичний інститут (Самарканд, Узбекистан),
 • Ургенчський філіал Ташкентська державна медична академія (Ургенч, Узбекистан),
 • Ташкентський державний стоматологічий інститут (Ташкент, Узбекистан)
 • Університет Аль-Баат (Хомс, Сирія),
 • Міжнародний медичний університет (Куала-Лумпур, Малайзія),

Країни Африки:

 • Ель-Мансурський університет (Ель-Мансура, Єгипет),
 • Університет Хорусу (Єгипет),
 • Міжнародна організація з освіти та науки ALALESCO (Рабат, Марокко).

Університет постійно розвиває наукову співпрацю з провідними університетами світу, зокрема із Центром глобального здоров'я Університету Іллінойсу (США),[23] медичним університетом Батумі та медичними клініками Аджарії[24], Віденським медичним університетом[25], з Любуською Вищою школою суспільного здоров'я в Зеленій Гурі (Польща)[26]. Підписана угода про міжнародну співпрацю з Мюррейським державним університетом (США), в рамках якої будуть створені можливости для реалізації академічної програми обміну[27].

Міжнародні програми

Студенти та професорсько-викладацький склад університету задіяні в таких міжнародних програмах:

 • POLONEZ — програма для науковців, які проводять дослідження в наукових та освітніх установах Польщі;[28][29]
 • Erasmus Mundus MEDEA — міжнародна програма співпраці і мобільности у сфері вищої освіти, яку ініціювала та фінансує Еврокомісія. Діяльність проєкту спрямована на забезпечення підтримки вищим навчальним закладам Европи та неевропейських країн у покращенні педагогічного процесу та сприяння у проведенні наукових досліджень. До складу проєкту увійшли 20 вищих навчальних медичних закладів Европи та країн, які не є членами ЕС, зокрема і ТНМУ.[30][31]
 • Програма академічних студентських обмінів із Вроцлавським медичним університетом започаткована з метою розширення академічної мобільності студентів, покращення якості вищої освіти, підвищення ефективності наукових досліджень, зростання конкурентоздатности випускників на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці, досягнення міжнародного зіставлення освітніх стандартів, залучення іноземного інтелектуального потенціалу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між українськими та закордонними партнерськими навчальними закладами, встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв'язків[32].
 • Програма подвійних дипломів із Вищою школою безпеки в Познані (Польща), за якою студенти університету мають можливість заочно навчатися в цій школі і після її закінчення отримати два дипломи — український та польський[33][34][35].
 • Програма «visiting professor» започаткована з метою читання лекцій для студентів та викладачів ТНМУ провідними вченими іноземних вишів. Іноземні партнери також запрошують для читання лекцій професорів ТНМУ, які вільно володіють англійською або польською мовами[36].
 • Програма імені Фулбрайта (фінансується Державним департаментом США). Стипендію за цією програмою отримали два представники ТНМУ — асистент катедри нормальної фізіології людини Максим Дорошенко (2013—2015) та завідувачка катедри загальної хімії Галина Фальфушинська (2015—2016)[37].
 • Erasmus+ — програма Европейського Союзу для освіти, навчання, молоді, спорту на період 2014—2020 років. ТНМУ зареєстрований на Порталі учасників організацій-партнерів, має свій Ідентифікаційний код учасника, а також співпрацює з національним офісом Erasmus+ в Україні[38].
 • Фахові стажування для молодих вчених. Медичний університет Вроцлава у співпраці з Лікарською асоціацією Нижньої Сілезії пропонує молодим працівникам ТНМУ можливість ознайомлення з медичними стандартами лікувальних закладів Польщі та вдосконалення професійних навичок протягом місячного стажування на лікувальних базах Вроцлавського університету[39][40].
 • Канадсько-український проєкт «Психологічне здоров'я» започаткований 2015 року під час зустрічі ректора Михайла Корди з представниками Університету імені Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада), домовлено про співпрацю щодо здійснення програм академічної мобільности викладачів та студентів, розробки спільних наукових проєктів у галузі охорони здоров'я, обговорення питань вдосконалення сестринської освіти в Україні.[41] В університеті реалізовується тренінгова програма в рамках проєкту впровадження елективного курсу з посттравматичного стресового розладу «Сестринська ініціатива — медсестри щодо полегшення психічної травми», який підтримано Посольством Канади в Україні[42].
 • Програма академічної мобільности MEVLANA[43] розроблена Радою вищої освіти Турецької Республіки і передбачає академічний обмін з турецькими університетами на основі конкурсного відбору учасників. У листопаді 2015 року підписано угоду між ТДМУ та Ondokuz Mayıs University (OMU) (Самсун, Туреччина), за якою студенти та професорсько-викладацький склад університетів мають можливість навчатися і стажуватися на базі університету-партнера.
 • Українсько-польські проєкти. Науковці вишу беруть участь у спільних українсько-польських проєктах, зокрема з питань дослідження проблем реабілітації, здоров'я людини і фізичного виховання, дослідження епідеміології, патогенезу, клініки і профілактики бореліозу, дослідження проблем своєчасної діагностики і лікування туберкульозу[44]. Співпраця відбувається в рамках науково-дослідницьких проєктів Европейського Союзу між науковцями Державної Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща) і ТНМУ[45].

Міжнародні студентські літні школи

Nuvola apps kaboodle.svg Зовнішні відеофайли
Х Міжнародні літні студентські школи. Флешмоб // Відеоканал Яніни Чайківської. — 2015. — 19 лип.
Х Міжнародні літні студентські школи. Фінальна пісня // Відеоканал Яніни Чайківської. — 2015. — 19 лип.

З 2006 року на базі НОК «Червона калина» щороку влітку проходять «Міжнародні студентські літні школи»[46], організовані відділом міжнародних зв'язків ТНМУ. Основним завданням єдиної в Европі інформативно-комунікативної програми є об'єднання молоді та налагодження партнерських стосунків між студентами вищих медичних навчальних закладів України, Европи, США, літні школи формують молоду українську еліту та укріплюють стосунки між регіонами. Учасниками школи були вже сотні студентів медичних закладів вищої освіти України, а також студенти зі США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Нідерландів, Росії, Казахстану, Індонезії, Таджикистану та инших країн[47].

Студенти мають можливість удосконалити навички володіння розмовною англійською мовою, розширити комунікативний простір, познайомитися зі студентами з різних країн світу, сформувати навички роботи в міжнародній студентській команді та розвинути лідерські риси, цікаво провести дозвілля на екскурсіях[48], спортивних змаганнях, активному відпочинку, пізнати національні та культурні особливості країн-учасниць проєкту, дізнатися про специфіку здобуття вищої медичної освіти у цих країнах[49], можливість подальшої співпраці та розвитку програм студентських взаємних обмінів.

Упродовж десяти років літні школи відбуваються за базовою програмою, в яку час від часу оргкомітет вносить певні зміни. Щороку відбувається тренінг з медицини невідкладних станів, під час якого учасники не тільки відпрацьовують практичні навички, а й уміння працювати в команді. Після тренінгу відбувається семінар, на якому детально аналізується кожна ситуація та помилка. Проводяться різні тренінги з розвитку особистості та инші.

Міжнародне визнання

За організацію міжнародної діяльности й успішне налагодження плідних контактів з европейськими та американськими медичними закладами у вересні 2006 року Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського нагороджено дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

Номінаційний комітет Европейської бізнес асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія) та Вчена рада Міжнародного університету м. Відня (Австрія) удостоїли університет міжнародної нагороди «Европейська якість», яка була вручена 22 вересня 2008 року в м. Барселона (Іспанія) у рамках міжнародної зустрічі лідерів науки і культури «Euro Education — 2008».

Виховна та громадська робота

День бібліотеки ТНМУ

З 1973 року розпочав діяльність клуб інтернаціональної дружби «Горизонт», який значну увагу приділяв військово-патріотичному вихованню. 1982 року вперше в Тернопільській області та Сургуті сформовано загони безкорисливої праці: «Медик», «Комсомолець» та «Романтик». З 1983 року діяв клуб естетичного виховання «Гармонія», який проводив тематичні вечори обговорення книг, музичних творів та витворів образотворчого мистецтва, прослуховування музики. Відбувалися зустрічі з письменниками та артистами, влаштовувалися виставки робіт художників. Активно функціонувала спортивна галузь. У 1980-х роках підготовлено 4 майстри спорту, 41 кандидат у майстри спорту, 157 спортсменів І розряду. У ті роки інститут посідав ІІІ—-ІV місця на спартакіаді медичних закладів України. 1990 року в інституті створено осередок Народного руху України, а також інститутську організацію товариства української мови імені Т. Шевченка[50][51].

З 2004 року за сприяння професора університету Ярослава Гонського в музеї-садибі Івана Горбачевського в с. Зарубинцях щороку проводять Горбачевські читання та екскурсії. З 2011 року за ініціятиви студента медичного факультету Богдана Куліковського з метою виховання поваги й любові до рідної землі та українських традицій щорічно проводяться спортивно-мистецькі змагання «День козацької слави». З 2011 року з нагоди Дня боротьби з цукровим діабетом щороку понад 50 студентів-волонтерів організовують секцію «Об'єднаємося у боротьбі з цукровим діабетом»[50][51].

Горбачевські читання на катедрі біохімії

2011 року засновано науково-краєзнавчий гурток «Терполяни»[50][51].

У 2015 році створено центр виховної роботи та культурного розвитку та за ініціятиви ректора університету Михайла Корди з метою відзначення кращих студентів запроваджено конкурс «Кращий студент ТНМУ» у номінаціях: «За активну громадянську позицію», «За активну волонтерську діяльність», «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення в науковій роботі», «За вагомі досягнення в розвитку культури» та «За вагомі досягнення у спорті»[50][51]. Того ж року на базі НОК «Червона калина» реалізовано програму «Схід і Захід разом», у якій взяли участь понад 20 студентів Луганського і Донецького медичних вишів. Також у рамках проєкту «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» в університеті започатковано акцію «Скринька хоробрості» та «Живий банк крові»[50][51].

У 2016 році започатковано проєкт «Духовні зустрічі», у рамках якого проводяться бесіди зі священиками[50][51].

5 жовтня 2017 року в університетській бібліотеці відбулася презентація українсько-індійської розмовної школи «Прамова», головною метою якої є надати можливість вивчати гінді від носіїв цієї мови — індійських студентів[52].

Навесні 2018 року в гуртожитку № 1 відкрито сучасну тренажерну залу, яка обладнана найновішими силовими тренажерами, а також кардіотренажерами. Крім того облаштовано студентське кафе[53]

Випускники університету

Всього за роки існування університету випущено більше 25 тисяч спеціялістів, на факультеті післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації більше 40 тисяч спеціялістів, які працюють в усіх регіонах України і за кордоном. Понад 600 випускників університету стали кандидатами медичних наук, понад 100 — докторами медичних наук, професорами.

Відомі випускники:

 • професор Леонід Ковальчук — член-кореспондент НАМН України, колишній ректор ТНМУ;
 • професор Михайло Корда — нинішній ректор вишу;
 • професор Михайло Андрейчин — член-кореспондент НАМН України, завідувач катедри інфекційних хвороб ТДМУ;
 • професор Іван Чекман — член-кореспондент Національної Академії наук і член-кореспондент НАМН України;
 • Віталій Цимбалюк — член-кореспондент НАМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України;
 • Віктор Шафранський — виконувач обов'язків Міністра охорони здоров'я України у 2016 році.

Багато випускників стали заслуженими лікарями України, організаторами охорони здоров'я — завідувачами відділень, заступниками і головними лікарями лікарень різних рівнів, заступниками і начальниками міських та обласних управлінь охорони здоров'я. Заступниками Міністра охорони здоров'я України працювали Віктор Весельський[54] і Сергій Шевчук, а Володимир Мальцев — заступником Міністра і Міністром охорони здоров'я України.

17 жовтня 2015 року на установчих зборах, у яких взяв участь 171 випускник вишу, засновано громадську організацію «Асоціяція випускників Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського». Головою Асоціяції обрано Михайла Корду, правління у складі Дмитра Берегового, Юлії Забігайло, Олега Кота, Ростислава Левчука, Ігоря Мисули, Анатолія Паламарчука, Наталії Потіхи, Василя Файфури, Лариси Федонюк, Дарії Чубатої та членів ревізійної комісії Ореста Березовського, Лесі Герасимюк та Неонілі Корильчук[55].

Досягнення

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності та державного тестування за системою «Крок» університет постійно посідає провідні місця серед медичних закладів вищої освіти України.

У 2017 році університет посів 7 місце серед вишів України та 1 місце серед медичних вишів України в рейтингу міжнародного освітнього порталу «4 International Colleges & Universities», світовий рейтинг — 3612[56].

Відзнаки й нагороди

 • Сертифікат і гравертон міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (управління якістю) за здійснення освітньої та наукової діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів (2017)[57]
 • Медаль Національної академії медичних наук України (2017).[58][59]
 • Відзнака Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (2017).[60]
 • Грамота Верховної Ради України (2017).[61]
 • Грамота Верховного Архієпископа Києво-Галицького УГКЦ Святослава (2017)[62]
 • Инші грамоти, подяки, дипломи[63]

Символіка

Університет та факультети мають свої герби. 2017 року до 60-річчя написано новий гімн університету. За час існування вишу до ювілеїв та инших пам'ятних дат випускалися значки та медалі. Перший такий пам'ятний знак випустили 1982 року до 25-річчя медичного інституту.[64]

Цікаві факти

 • Як повідомляє Platfor.ma за даними британської платформи для аналізу поведінки користувачів веб-сторінок та мобільних додатків Similar Web, веб-сторінка Тернопільського державного медичного університету за перше півріччя 2017 року стала найбільш відвідуваною з-поміж сайтів инших трьохсот вишів України.[65]

Примітки

 1. Міжнародна діяльність // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 81.
 2. Міжнародна діяльність // Сайт ТНМУ.
 3. Розвиток матеріальної бази // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 100.
 4. Розвиток матеріальної бази // Сайт ТНМУ.
 5. У ТДМУ відкрили центр симуляційного навчання // Сайт ТНМУ.
 6. Відбулося відкриття стоматологічного відділу університетської клініки ТДМУ // Сайт ТНМУ.
 7. У ТДМУ відбулося відкриття навчальної аптеки // Сайт ТНМУ.
 8. Указ Президента України від 17 квітня 2019 року № 146/2019 «Про надання Державному вищому навчальному закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» статусу національного».
 9. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги на селі
 10. Віварій // Сайт ТНМУ.
 11. Склад Вченої ради університету // Сайт ТНМУ.
 12. Організація освітнього процесу // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 48—49.
 13. Організація освітнього процесу // Сайт ТНМУ.
 14. Організація освітнього процесу // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 50.
 15. Організація освітнього процесу // Сайт ТНМУ.
 16. Підсумки діяльності університету за 2015—2016 навчальний рік і завдання на майбутнє /  Медична академія. — 2016. — № 16 (30 серп.). — С. 5.
 17. Наукова діяльність // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 61-62.
 18. Наукова діяльність // Сайт ТНМУ.
 19. У ТДМУ розпочала роботу нова науково-дослідна лабораторія // Сайт ТНМУ.
 20. Кліщі, Тернопіль // UA: Тернопіль. — 2017. — 17 лип.
 21. Відділ міжнародних зв'язків // Сайт ТНМУ.
 22. Закордонні партнери університету // Сайт ТНМУ.
 23. ТДМУ розвиватиме наукову співпрацю з Університетом Іллінойсу // Сайт ТНМУ.
 24. ТДМУ співпрацюватиме з медичним університетом Батумі та медичними клініками Аджарії // Сайт ТНМУ.
 25. Нові горизонти співпраці ТДМУ з Віденським медичним університетом // Сайт ТНМУ.
 26. ТДМУ співпрацюватиме з Любуською Вищою школою суспільного здоров'я в Зеленій Гурі // Сайт ТНМУ.
 27. Студенти ТДМУ за спеціальністю «Здоров'я людини» навчатимуться безкоштовно в Мюррейському державному університеті штату Кентуккі (США) // Сайт ТНМУ.
 28. Конкурс POLONEZ // Сайт ТНМУ.
 29. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu // Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 30. Досвід навчання за кордоном в рамках програми академічної мобільності викладачів та студентів Erasmus Mundus MEDEA // Сайт ТНМУ.
 31. Стажування науковців ТДМУ в Франції // Сайт ТНМУ.
 32. Програма академічних студентських обмінів // Сайт ТНМУ.
 33. Студенти ТДМУ отримуватимуть подвійні дипломи // Сайт ТНМУ.
 34. Подвійні дипломи — подвійні можливості! // Сайт ТНМУ.
 35. Навчання у Вищій школі безпеки у Познані // Сайт ТНМУ.
 36. Професор зі США читає лекції студентам ТДМУ // Сайт ТНМУ.
 37. Програма імені Фулбрайта // Сайт ТНМУ.
 38. Програми Erasmus+ // Сайт ТНМУ.
 39. Програми стажування працівників та студентів // Сайт ТНМУ.
 40. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu // Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 41. Ректор ТДМУ обговорив подальшу співпрацю із професорами з Канади // Сайт ТНМУ.
 42. Як в ТДМУ проводили інтерактивні навчання // Сайт ТНМУ.
 43. Mevlana Exchange Programme // Mevlana Deĝişim Programmi.
 44. У ТДМУ розпочато роботу над спільним україно-польським проектом «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу» // Сайт ТНМУ.
 45. Візит делегації ТДМУ до Вищої школи імені Папи Іоанна Павла II в Білій Підлясці // Сайт ТНМУ.
 46. «Міжнародні студентські літні школи».
 47. Ювілейні літні школи в ТДМУ гуртують однодумців // Сайт ТНМУ.
 48. Учасники літніх шкіл ТДМУ сплавилися по Дністру // Сайт ТНМУ.
 49. Учасники літніх шкіл вивчали роботу ТДМУ // Сайт ТНМУ.
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ин.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 85-87.
 51. 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 Виховна та громадська робота // Сайт ТНМУ.
 52. У ТДМУ презентували українсько-індійську розмовну школу // Сайт ТНМУ.
 53. Сучасну тренажерну залу відкрили в ТДМУ // Сайт ТНМУ.
 54. Проніна, Г. Міський голова Віктор Весельський та його команда / Галина Проніна // Житомирщина. — 2015. — 22 груд.
 55. Створено громадську організацію «Асоціація випускників Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського» // Сайт ТНМУ. — 2015. — 17 жовт.
 56. Top Universities in Ukraine. 2017 Ukrainian University Ranking // 4 International Colleges & Universities. — 2017.
 57. ТДМУ отримав сертифікат міжнародного стандарту ISO // Сайт ТНМУ. — 2017. — 29 трав.
 58. Наказ № 44-к від 25 травня 2017 «Про нагородження відзнакою „Знак пошани Національної академії медичних наук України“»
 59. ТДМУ отримав високу нагороду від Національної медичної академії наук України // Сайт ТНМУ. — 2017. — 29 трав.
 60. Наказ № 265-к від 16 травня 2017 «Про відзначення Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського» (Посвідчення № 99).
 61. ТДМУ та його працівники отримали високі відзнаки Верховної Ради України // Сайт ТНМУ. — 2017. — 29 трав.
 62. Вих. ПГ 17/016 від 29 травня 2017.
 63. Відзнаки університету // Сайт ТНМУ.
 64. Символіка ТДМУ // Сайт ТНМУ.
 65. Залевська, В. Вищі виші: рейтинг найбільш відвідуваних сайтів університетів України / Валерія Залевська // Platfor.ma.

Джерела

Посилання

Nuvola apps kaboodle.svg Зовнішні відеофайли
Історія тернопільської медичної академії ім. І. Горбачевського // ТДМУ/ТТБ. — 2007. — . (відеоканал Мій давній Тернопіль).
ТДМУ промо-ролик // ТНМУ. — рік. — дата.
55-річчя Тернопільського державного медичного університету // ТНМУ. — рік. — дата.
Медичний університет відсвяткував 60-річчя // Телеканал ІНТБ. — 2017. — 26 трав.
* * * ••• Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (ТНМУ) •••
Ректори Петро Огiй (1957—1972)Іван Гетьман (1972—1981)Іван Смiян (1981—1997)Леонід Ковальчук (1997—2014)Михайло Корда (від 2015)
Факультети МедичнийСтоматологічнийФармацевтичнийІноземних студентівПіслядипломної освіти
ННІ МорфологіїМедико-біологічних проблемФармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. СкакунаМоделювання та аналізу патологічних процесівМедсестринства
Катедри Катедри ТНМУ (див. окремо)
Підрозділи Головна організація метрологічної служби МОЗ УкраїниЦентр симуляційного навчанняБібліотекаНОК «Червона калина»
Музеї Музей історії ТНМУМузей анатоміїМузей Леоніда Якимовича КовальчукаМузей-садиба Івана Горбачевського
Пам'ятки і пам'ятники Пам'ятки архітектури: АдмінкорпусМорфологічний корпусФармацевтичний корпус
Пам'ятка історії: Пам'ятне місце, де нацисти розстріляли євреїв
Пам'ятники: Пам'ятник Іванові Горбачевському
Природно-заповідний фонд: Галицький ботанічний сад лікарських рослинБотанічний сад «Червона калина»
Видавнича діяльність Видавництво: «Укрмедкнига»
Газети: «Медична академія»«Університетська лікарня»
Наукові журнали: «International Journal of Medicine and Medical Research»«Медична інформатика та інженерія»«Медична освіта»«Шпитальна хірургія»«Медична та клінічна хімія»«Вісник наукових досліджень»«Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України»«Фармацевтичний часопис»«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»«Інфекційні хвороби»«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»«Клінічна стоматологія»«Медсестринство»
Студентські видання: «Unitime»«The Мед Voice»
Инше Асоціяція випускників«Ліра Гіппократа»
Окремо див. ТНЕУТНПУТНТУ
* * * ••• Навчальні заклади Тернополя •••
Виші Педагогічний університет • Західноукраїнський університет • Технічний університет • Медичний університет • Інститут педагогічної освіти • Інститут соціяльних та інформаційних технологій • Комерційний інститут
Коледжі Технічний коледж ТНТУ • Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола • Тернопільський коледж університету «Україна» • Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж • Медичний коледж • Коледж харчових технологій і торгівлі • Тернопільський музичний коледж імені Соломії Крушельницької
Училища № 4 імені Михайла Паращука • Ресторанного сервісу і торгівлі • Сфери послуг та туризму • Технологій та дизайну
Гімназії Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка • Тернопільська класична гімназія • Гімназія «Гармонія» Галицького коледжу
Школи Загальноосвітні: № 2 (правовий ліцей) • № 3 (спеціалізована) • № 4 • № 5 (спеціалізована) • № 6 імені Назарія Яремчука • № 7 (спеціалізована) • № 8 • № 9 імені Іванни Блажкевич (економічний ліцей) • № 10 • № 11 • № 12 (школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого) • № 13 імені Андрія Юркевича (ліцей) • № 14 імені Богдана Лепкого • № 15 (медичний ліцей) • № 16 імені Володимира Левицького • № 17 імені Володимира Вихруща • № 18 • № 19 • № 20 • № 21 • № 22 • № 23 • № 24 • № 25 • № 26 • № 27 • № 28 • № 29 • № 30 • СЗШ І ступеня (іноземні мови) • СЗШ І ступеня (економіка)

Мистецькі: Обласна експериментальна школа мистецтв • Зоринка (хорова школа) • Музична школа № 1 імені Василя Барвінського • Музична школа № 2 імені Михайла Вербицького

Инші Технічний ліцей • Ліцей моделювання одягу та перукарського мистецтва • Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр • Центр професійно-технічної освіти № 1 • Християнський колегіум імені Йосипа Сліпого
Колишні Гімназії: Тернопільська українська гімназія • Гімназія товариства «Рідна Школа» • Перша тернопільська гімназія • Друга тернопільська гімназія • Третя тернопільська гімназія • Тернопільська державна механічна гімназія • Тернопільська гімназія єзуїтів

Инші: Тернопільська чоловіча учительська семінарія • Тернопільська реальна школа

Шаблон:Медичні заклади Тернополя