Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)

Матеріал з Тернопедії
Перейти до: навігація, пошук
Книга
Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)
Обкладинка книги
Обкладинка книги
Творчий колектив
Редакційна група: Леонід Ковальчук та ин. (див. у статті)
Загальні відомости
Місце видання: м. Тернопіль
Видавництво: «Укрмедкнига»
Мова: українська
Тема/Жанр: історично-довідкова
Друк: підписано до друку:10.05.2012
друк: 2012
Технічні відомости
Наклад: 1000
Сторінки: 428
Палітурка: тверда
Ум. друк. аркушів: ум. друк. арк. 49,76; обл. друк. арк. 51,96
ISBN: 978-966-673-191-6

«Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)» — книга про Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Відомости

Редакційна колегія

Головний редактор — Леонід Ковальчук, член-кореспондент НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Заступник головного редактора — Ігор Мисула, професор, перший проректор.

Редактор-координатор — Сергій Климнюк, професор, завідувач катедри мікробіології, вірусології та імунології.

Члени редколегії:

Авторський колектив

Професор Михайло Андрейчин, професор Сергій Андрейчин, професорка Лілія Бабінець, професорка Наталія Банадига, професор Анатолій Беденюк, професор Ярослав Боднар, професорка Алла Бойчук, професор Юрій Бондаренко, професор Степан Вадзюк, професор Костянтин Волков, доцентка Наталія Волкова, професор Ігор Галайчук, доцентка Наталія Гевкалюк, професор Ілля Герасимюк, Максим Герасимюк, професорка Світлана Геряк, професор Ігор Господарський, професор Володимир Гощинський, професор Мар'ян Гребеник, професор Тарас Грошовий, професор Арсен Гудима, професор Ігор Дейкало, доцентка Ольга Денефіль, професор Ігор Дзюбановський, доцент Григорій Загричук, професор Микола Кашуба, професор Сергій Климнюк, професор Іван Кліщ, професор Леонід Ковальчук, професор Олександр Ковальчук, професор Михайло Корда, доцентка Наталія Лісничук, доцент Михайло Лучинський, професорка Лариса Маланчук, професорка Лілія Мартинюк, професор Василь Марценюк, професорка Світлана Марчишин, доцентка Ірина Мельничук, професор Ігор Мисула, професор Ярослав Нагірний, професор Олександр Олійник, професорка Галина Павлишин, доцент Костянтин Пашко, професорка Катерина Посохова, професорка Антоніна Пришляк, професорка Олена Самогальська, професор Петро Сельський, доцент Олег Слабий, професорка Світлана Сміян, професорка Людмила Соколова, доцент Юрій Угляр, Є. Унольд, професорка Лариса Федонюк, професорка Ольга Федорців, професорка Людмила Фіра, професор Степан Черкашин, професор Микола Швед, професорка Світлана Шкробот, професор Аркадій Шульгай, професорка Надія Ярема, доцентка Світлана Ястремська, професор Олександр Яшан.

Рецензент: Іван Ситник — доктор медичних наук, професор.

Технічні дані

Відповідальний за випуск — Сергій Климнюк.

Редактори — Віта Ситар, О. Шпак.

Коректори — Л. Гайда, Л. Мельник, Н. Мартюк.

Технічний редактор — С. Демчишин.

Комп’ютерна верстка — Наталія Нижегородова, І. Петрикович, С. Левченко.

Дизайн обкладинки — Павло Кушик.

Підписано до друку 10 травня 2012. Формат 60х84/8. Папір крейдований. Гарнітура BookmanC. Друк офсетний. Умовних друкарських аркушів — 49,76. Обліково-видавничих аркушів — 51,96. Наклад 1000.

Анотація

Книга присвячена 55-й річниці заснування ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». Вона містить підсумок діяльности університету за 2007—2012 роки, коли було досягнуто значних успіхів у галузі освіти, науки та практичної медицини: на всіх факультетах здійснено перехід на кредитно-модульну систему, запроваджено методики практично-орієнтованого навчання, незалежного тестування знань студентів, введено об’єктивний структурований клінічний іспит, відкрито нові спеціяльности, створено університетську лікарню, Міжнародний консорціум університетів, навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги, сучасну матеріяльну базу тощо. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, наукової та лікувальної діяльности закладу, розвитку його матеріяльної бази, накреслено основні напрямки реалізації концепції розвитку системи охорони здоров’я области.

Видання розраховане на лікарів, провізорів різних спеціяльностей, студентів-медиків і всіх, хто цікавиться історією університету.

Зміст

 • Дорогі колеги!
 • Документи історії
 • Його ім’я носить університет
  • Двадцять років з ім’ям академіка І. Я. Горбачевського
 • Почесні професори ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Вітчизняні вчені
  • Зарубіжні вчені
 • Організація навчально-виховного процесу
  • Виконання Концепції розвитку ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Незалежне тестування знань студентів — невід’ємний атрибут розвитку університету
  • Практично-орієнтована система навчання на перших курсах (Z-система освіти)
  • Лінії практичних навичок
  • Oб’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ)
  • Дистанційне навчання — погляд у майбутнє
 • Наукова робота
 • Лікувально-профілактична робота
  • Навчально;практичні центри первинної медико;санітарної допомоги ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Участь університету в розробці та реалізації концепції розвитку системи охорони здоров’я у області
 • Міжнародні зв’язки
  • Міжнародні студентські літні школи
 • Міжнародний науково-освітній інноваційно-технологічний консорціум медичних ВНЗ і ВНЗ фізичного виховання і спорту
 • Видавництво «Укрмедкнига»
 • Зміцнення матеріально-технічної бази ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
 • Bиховна робота
 • Нариси про становлення та розвиток навчально-наукових інститутів, кафедр і факультетів університету
  • Навчально-науковий інститут морфології
   • Кафедра анатомії людини
   • Кафедра гістології та ембріології
   • Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судової медицини
  • Навчально-науковий інститут медико;біологічних проблем
   • Кафедра медичної біології
   • Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
   • Кафедра нормальної фізіології
   • Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з медичною статистикою
  • Навчально-науковий iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iмені М. П. Скакуна
   • Кафедра медичної біохімії
   • Кафедра клініко;лабораторної діагностики
   • Кафедра загальної гігієни та екології
   • Кафедра фармакології з клінічною фармакологією
  • Навчально-науковий інститут моделювання та аналізу патологічних процесів
   • Кафедра патологічної фізіології
   • Кафедра екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки
   • Кафедра медичної інформатики з фізикою
   • Кафедра українознавства
   • Кафедра філософії та суспільних дисциплін
   • Кафедра іноземних мов з медичною термінологією
  • Клінічні кафедри
   • Кафедра акушерства та гiнекологiї № 1
   • Кафедра внутрішньої медицини № 1
   • Кафедра внутрішньої медицини № 3
   • Кафедра загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією
   • Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами
   • Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
   • Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології
   • Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини
   • Кафедра оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
   • Кафедра педіатрії з дитячою хірургією № 1
   • Кафедра поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою
   • Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії
   • Кафедра хірургії № 1
  • Фармацевтичний факультет
   • Кафедра фармацевтичних дисциплін
   • Кафедра фармацевтичної хімії
   • Кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою
   • Кафедра клінічної фармації
  • Стоматологічний факультет
   • Кафедра хірургічної стоматології
   • Кафедра ортопедичної стоматології
   • Кафедра терапевтичної стоматології
   • Кафедра дитячої стоматології
  • Факультет іноземних студентів
   • Кафедра акушерства та гінекології № 2
   • Кафедра внутрішньої медицини № 2
   • Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
   • Кафедра педiатрiї № 2
   • Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю № 2
  • Факультет післядипломної освіти
   • Кафедра акушерства та гінекології факультету пiслядипломної освiти
   • Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією факультету післядипломної освіти
   • Кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти
   • Кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти
   • Кафедра хірургії факультету післядипломної освіти
  • Навчально;науковий інститут медсестринства
 • Післямова

Джерело

Зауваги

* * * ••• Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (ТНМУ) •••
Ректори Петро Огiй (1957—1972)Іван Гетьман (1972—1981)Іван Смiян (1981—1997)Леонід Ковальчук (1997—2014)Михайло Корда (від 2015)
Факультети МедичнийСтоматологічнийФармацевтичнийІноземних студентівПіслядипломної освіти
ННІ МорфологіїМедико-біологічних проблемФармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. СкакунаМоделювання та аналізу патологічних процесівМедсестринства
Катедри Катедри ТНМУ (див. окремо)
Підрозділи Головна організація метрологічної служби МОЗ УкраїниЦентр симуляційного навчанняБібліотекаНОК «Червона калина»
Музеї Музей історії ТНМУМузей анатоміїМузей Леоніда Якимовича КовальчукаМузей-садиба Івана Горбачевського
Пам'ятки і пам'ятники Пам'ятки архітектури: АдмінкорпусМорфологічний корпусФармацевтичний корпус
Пам'ятка історії: Пам'ятне місце, де нацисти розстріляли євреїв
Пам'ятники: Пам'ятник Іванові Горбачевському
Природно-заповідний фонд: Галицький ботанічний сад лікарських рослинБотанічний сад «Червона калина»
Видавнича діяльність Видавництво: «Укрмедкнига»
Газети: «Медична академія»«Університетська лікарня»
Наукові журнали: «International Journal of Medicine and Medical Research»«Медична інформатика та інженерія»«Медична освіта»«Шпитальна хірургія»«Медична та клінічна хімія»«Вісник наукових досліджень»«Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України»«Фармацевтичний часопис»«Здобутки клінічної і експериментальної медицини»«Інфекційні хвороби»«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології»«Клінічна стоматологія»«Медсестринство»
Студентські видання: «Unitime»«The Мед Voice»
Инше Асоціяція випускників«Ліра Гіппократа»
Окремо див. ТНЕУТНПУТНТУ